Please click THUMBNAIL to watch Video
Video hướng dẫn setup và đọc cho iPhone viết thành chữ
Cách đánh chữ Việt có dấu trong iPhone hay iPad
Đọc cho máy cầm tay viết thay vì tự tay đánh chữ vào keyboard
Vài công dụng lạ của cell phone nhận diện đồ vật cây cỏ và làm thông dịch
Giới thiệu một khả năng rất hay của tablet (cell phone và iPad)
Dùng cell phone dịch một quyển sách in thành tiếng Việt và đọc thành audiobook.
Dùng cell phone để nhận mặt chữ và cây cỏ.
Dùng cell phone đọc barcodes và QR code
Cell phone hay Tablet đọc chữ thành tiếng
Qúy Vị có Facebook, vui lòng bấm 
 để chia sẻ với bạn hữu.
           Copyright @hocviencsqg.com 1998-2022. All Right Reserved
Thank you for visiting The RVN National Police Academy