CẢNH SÁT QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HÒA  
Republic of Vietnam National Police