Lòng Thương Xót Chúa  

Lòng Thương Xót Chúa

Please click    to select video


GIỜ CẦU NGUYỆN Lòng Thương Xót Chúa Ngày 25/8/2019 Cha Long Giáo Điểm Tin Mừng Hôm Nay
Lòng Thương Xót Chúa Ngày 23/8/2019 Cha Trần Đình Long Tại Giáo Điểm Tin Mừng Hôm Nay
[ Nhật Ký ] Lòng Thương Xót Chúa Ngày 22/8/2019 Cha Trần Đình Long Tại Giáo Điểm Tin Mừng Hôm Nay
[ Nhật Ký ] Lòng Thương Xót Chúa Ngày 21/8/2019 Cha Trần Đình Long Tại Giáo Điểm Tin Mừng Hôm Nay
Lòng Thương Xót Chúa Ngày 17/8/2019 Cha Trần Đình Long Tại Giáo Điểm Tin Mừng Hôm Nay
Lòng Thương Xót Chúa Ngày 16/8/2019 Cha Trần Đình Long Tại Giáo Điểm Tin Mừng Hôm Nay
Lòng Thương Xót Chúa Ngày 15/8/2019 Cha Trần Đình Long Tại Giáo Điểm Tin Mừng Hôm Nay
Lòng Thương Xót Chúa Ngày 14/8/2019 Cha Trần Đình Long Tại Giáo Điểm Tin Mừng Hôm Nay
Lòng Thương Xót Chúa Ngày 13/8/2019 Cha Trần Đình Long Tại Giáo Điểm Tin Mừng
Lòng Thương Xót Chúa Ngày 12/8/2019 Cha Trần Đình Long Tại Giáo Điểm Tin Mừng
Lòng Thương Xót Chúa Ngày 11/8/2019 Cha Trần Đình Long Tại Giáo Điểm Tin Mừng - Phần 2
Lòng Thương Xót Chúa Ngày 11/8/2019 Cha Trần Đình Long Tại Giáo Điểm Tin Mừng P1
Lòng Thương Xót Chúa Ngày 10/8/2019 Cha Trần Đình Long Tại Giáo Điểm Tin Mừng
Lòng Thương Xót Chúa Ngày 31/7/2019 Cha Trần Đình Long Tại Giáo Điểm Tin Mừng
Lòng Thương Xót Chúa Ngày 30/7/2019 Cha Trần Đình Long Tại Giáo Điểm Tin Mừng
Lòng Thương Xót Chúa Ngày 28/7/2019 Cha Trần Đình Long Tại Giáo Điểm Tin Mừng
Lòng Thương Xót Chúa Ngày 26/7/2019 Cha Trần Đình Long Tại Giáo Điểm Tin Mừng
Lòng Thương Xót Chúa Ngày 24/7/2019 Cha Trần Đình Long Tại Giáo Điểm Tin Mừng
Lòng Thương Xót Chúa Ngày 23/7/2019 Cha Trần Đình Long Tại Giáo Điểm Tin Mừng
Lòng Thương Xót Chúa Ngày 22/7/2019 Cha Trần Đình Long Tại Giáo Điểm Tin Mừng
Lòng Thương Xót Chúa Ngày 21/7/2019 Cha Trần Đình Long Tại Giáo Điểm Tin Mừng
Lòng Thương Xót Chúa Ngày 20/7/2019 Cha Trần Đình Long Tại Giáo Điểm Tin Mừng
Lòng Thương Xót Chúa Ngày 19/7/2019 Cha Trần Đình Long Tại Giáo Điểm Tin Mừng
Lòng Thương Xót Chúa Ngày 18/7/2019 Cha Trần Đình Long Tại Giáo Điểm Tin Mừng
Lòng Thương Xót Chúa Ngày 17/7/2019 Cha Trần Đình Long Tại Giáo Điểm Tin Mừng
Lòng Thương Xót Chúa Ngày 16/7/2019 Cha Trần Đình Long Tại Giáo Điểm Tin Mừng
Lòng Thương Xót Chúa Ngày 15/7/2019 Cha Trần Đình Long Tại Giáo Điểm Tin Mừng
Lòng Thương Xót Chúa Ngày 14/7/2019 Cha Trần Đình Long Tại Giáo Điểm Tin Mừng
Lòng Thương Xót Chúa Ngày 13/7/2019 Cha Trần Đình Long Tại Giáo Điểm Tin Mừng
Lòng Thương Xót Chúa Ngày 12/7/2019 Cha Trần Đình Long Tại Giáo Điểm Tin Mừng
Lòng Thương Xót Chúa Ngày 11/7/2019 Cha Trần Đình Long Tại Giáo Điểm Tin Mừng
Lòng Thương Xót Chúa Ngày 10/7/2019 Cha Trần Đình Long Tại Giáo Điểm Tin Mừng
Lòng Thương Xót Chúa Ngày 9/7/2019 Cha Trần Đình Long Tại Giáo Điểm Tin Mừng
Lòng Thương Xót Chúa Ngày 8/7/2019 Cha Trần Đình Long Tại Giáo Điểm Tin Mừng
Lòng Thương Xót Chúa Ngày 7/7/2019 Cha Trần Đình Long Tại Giáo Điểm Tin Mừng
Lòng Thương Xót Chúa Ngày 6/7/2019 Cha Trần Đình Long Tại Giáo Điểm Tin Mừng
Lòng Thương Xót Chúa Ngày 5/7/2019 Cha Trần Đình Long Tại Giáo Điểm Tin Mừng
Lòng Thương Xót Chúa Ngày 4/7/2019 Cha Trần Đình Long Tại Giáo Điểm Tin Mừng
Lòng Thương Xót Chúa Ngày 3/7/2019 Cha Trần Đình Long Tại Giáo Điểm Tin Mừng
Lòng Thương Xót Chúa Ngày 2/7/2019 Cha Trần Đình Long Tại Giáo Điểm Tin Mừng
Lòng Thương Xót Chúa Ngày 1/7/2019 Cha Trần Đình Long Tại Giáo Điểm Tin Mừng
Lòng Thương Xót Chúa Ngày 30/6/2019 Cha Trần Đình Long Tại Giáo Điểm Tin Mừng
Lòng Thương Xót Chúa Ngày 29/6/2019 Cha Trần Đình Long Tại Giáo Điểm Tin Mừng
Lòng Thương Xót Chúa Ngày 28/6/2019 Cha Trần Đình Long Tại Giáo Điểm Tin Mừng
Lòng Thương Xót Chúa Ngày 27/6/2019 Cha Trần Đình Long Tại Giáo Điểm Tin Mừng
Lòng Thương Xót Chúa Ngày 26/6/2019 Cha Trần Đình Long Tại Giáo Điểm Tin Mừng
Lòng Thương Xót Chúa Ngày 24/6/2019 Cha Trần Đình Long Tại Giáo Điểm Tin Mừng
Lòng Thương Xót Chúa Ngày 23/6/2019 Cha Trần Đình Long Tại Giáo Điểm Tin Mừng
Lòng Thương Xót Chúa Ngày 22/6/2019 Cha Trần Đình Long Tại Giáo Điểm Tin Mừng
Lòng Thương Xót Chúa Ngày 21/6/2019 Cha Trần Đình Long Tại Giáo Điểm Tin Mừng

GIỜ CẦU NGUYỆN Lòng Thương Xót Chúa Ngày 25/8/2019 Cha Long Giáo Điểm Tin Mừng Hôm Nay

Qúy Vị có Facebook, vui lòng bấm 
 để chia sẻ với bạn hữu.