ĐẠO ĐẠT Ý KIẾN LÊN NGHỊ SĨ, DÂN BIỂU  
Select State from List:
Message Send to Legislator:
Qúy Vị có thể bấm vào button trên, copy & past vào email, gởi đến Nghị Sĩ, Dân Biểu.
Legislators in Alabama
 FULL NAMEPARTYCHAMBEREMAIL ADDRESS
Mike BallRepublicanlower mikeball@knology.net
Arnold MooneyRepublicanlower arnold.mooney@alhouse.gov
Chris EnglandDemocraticlower cengland1@hotmail.com
Artis MccampbellDemocraticlower aj.mccampbell.alhouse.gov
Sam GivhanRepublicanupper
Ginny ShaverRepublicanlower
Dimitri PolizosRepublicanlower dimitri.polizos@alhouse.gov
Paul W. LeeRepublicanlower Pleed86@gmail.com
Kyle SouthRepublicanlower ksouth@watvc.com
Jeremy GrayDemocraticlower
Pebblin W. WarrenDemocraticlower tiger9127@bellsouth.net
Go to Page: 12345678910...
Qúy Vị có Facebook, vui lòng bấm 
 để chia sẻ với bạn hữu.