CẢNH SÁT DÃ CHIẾN  
Republic of Vietnam National Police Field Force